Vad är sufism?  |  Föredrag

Sufism idag

Först var kärlekens eld
     blott en fladdrande låga.
Men många har sedan dess
     kommit samman och lågan har växt.

- Hajj Mulla Hadi Sabziwari

Mot bakgrund av de missförstånd som finns angående sufism idag beslutade Dr Javad Nurbakhsh att det skulle vara lämpligt att förtydliga vissa grundläggande principer. Folk bör vara medvetna om att sufismen idag avsevärt skiljer sig från sufismen som den var för tusen år sedan. Sufismen förändras ständigt i takt med samhällets utveckling.

Låt oss nämna tre skillnader:

 1. Tystnad och avskildhet

  I det sufiska utövandet är tystnad och avskildhet, att sitta isolerad, upptagen av sig själv i hängivenhet, förbjudet. Alla mästare på Vägen har deltagit i samhället exempelvis med ett aktivt yrkesliv. Förr i tiden tvingades de ibland att isolera sig från världen på grund av dogmatiska präster som motsatte sig sufismen. Mästarna avlägsnade sig då från samhället för att undvika trakasserier från folkmassor uppeggade av fientliga präster. Sufierna betraktades som icke-troende och kättare.

  Men idag undviks avskildhet och alla sufier bör ha ett jobb. De ska arbeta produktivt i samhället, få lön, försörja sina familjer och framför allt måste de tjäna andra. Om en sufi hittas sysslolös i ett hörn, kan man vara säker på att en sådan person antingen är vilseledd eller hycklande. Därför är en sufi i dag varken eremit eller enstöring utan aktivt deltagande i samhället.

 2. Tjäna medmänniskan

  En grundtanke i sufismen är att tjäna sin omgivning. Som resultat kommer en sann sufi aldrig vara sysslolös. Sufin är inte bara en produktiv löntagare i samhället utan också en som ger bistånd till andra, i viljan att glädja andras hjärtan. Tidigare utövade sufierna tiggeri, som ett sätt att bryta ner egot. I själva verket valde de att leva ett enkelt liv utan ägodelar och skulle gett bort till de fattiga vad de fått.

  Om en sufi engagerar sig i yttre andakt och andliga övningar, är det i syfte att disciplinera egot att stå emot sina önskningar och att rena sig själv inombords. En sådan sufi förstår mycket väl att Gud har inget behov av vår andakt.

  Att tjäna mänskligheten är att tjäna Gud. Den som tjänar andra får Guds nåd och välsignelse. Därför uppskattar sufin livet som en möjlighet att stå till tjänst för medmänniskorna, att hjälpa dem och underlätta för deras hjärtan. Uppmärksamheten är riktad endast mot Gud, att vara hans älskare innebär att inte önska något av någon annan. Sufin ser människorna som manifestationer av Gud.

 3. Tillintetgjord i Gud

  Sufin vandrar vägen med målet att till intet göras i Gud. Svårigheten med målet beskrivs i följande vers av Rumi:

  Av tusen initierade,
       kanske en blir en sufi,
  Resten lever
       av Mästarens välvilja.

  Styrkan, uthålligheten och lämpligheten för att uppnå målet är inte given alla. Men så länge en person står till tjänst för mänskligheten, är fokuserad på Gud och är hängiven i sin strävan kommer han att belönas med gudomlig framgång.

  Sammanfattningsvis är alltså sufism en skola för dyrkan av Gud och för service till mänskligheten, utan spår alls av prestation eller skenhelighet.


Artikel från tidningen Sufi, nummer 55, 2002


Andra artiklar i detta ämne

 • Sufismens budskap

  Det grundläggande budskapet i Sufismen är att minnas Gud och tjäna medmänniskorna.
  Läs mer

 • Vem är en sufi?

  Sufin är en älskare av Gud och som alla andra älskare, visar han sin kärlek genom att ständigt minnas sin älskade. Den ständiga uppmärksamheten på Gud ger två effekter, en inre och en yttre.
  Läs mer

 • Uppriktighet

  Sammanfattningsvis är alltså den sufiska vägen inget annat än uppriktighet. Uppriktighet har definierats som "förmågan att visa dig som den du verkligen är" och att vara "den du är inuti även utåt", att våga visa sig som den man verkligen är.
  Läs mer

 • Kärlek

  Alla människor upplever under sitt liv kärlek och vänskap. Den mänskliga kärleken kan delas in i tre grundläggande kategorier beroende på intensitet, kvalitet och begränsningar.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal